ลงพื้นที่มอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้สูงอายุ

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.
         นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มอบหมายให้นายสกุล โชติพงษ์ เลขานุการนายก และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และกรรมการชุมชนที่ 7 นำ ”กล่องปันสุข” มอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 8 ราย ณ ชุมชนที่ 7