ลงพื้นที่นำถุงยังชีพมอบช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้สูงอายุ ณ ชุมชนที่ 1 (บ้านลุ่ม)

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มอบหมายให้นายเมธวิน ทองคง เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำถุงยังชีพมอบช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้สูงอายุ ณ ชุมชนที่ 1 (บ้านลุ่ม)