ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคลองขุด

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคลองขุด เพื่อยกระดับความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามแก่ชุมชน