ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.30 น.
      นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ในการดำเนินงานลอกรางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจร รอการระบาย ณ บริเวณถนนแผ่นดินทอง 1 ซอย 1
พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหา เร่งแก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้สัญจรในบริเวณดังกล่าวต่อไป