ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน “การจัดระเบียบสายสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี”

#โครงการต่อเนื่อง_จัดระเบียบสายสื่อสาร👷⚡️
    วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น.
           นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มอบหมายให้นายเมธวิน ทองคง เลขานุการนายก และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน “การจัดระเบียบสายสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี” พร้อมนำอาหาร และน้ำดื่ม มอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้าร้านทองแมลงปอเยาวราช