ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ในการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น