ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.
         นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามภารกิจงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองจันทบุรี อาทิ
🚧 สำนักปลัดเทศบาล งานเทศกิจ ออกตรวจความเรียบร้อยฟุตบาททางเท้า สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย
🗑️ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตลาดสด เพื่อความสะอาด ปลอดเชื้อ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค
🌳 กองช่าง ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ สร้างความสวยงาม ภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย)
ทั้งนี้รองนายกเทศมนตรีฯ ให้คำปรึกษา หาแนวทาง และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ปฏิบัติ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการทำงาน #บำบัดทุกข์_บำรุงสุข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีต่อไป