ลงพื้นที่ตรวจรับ “โครงการปรับปรุงถนนทางร่วมทางแยกระหว่างถนนท่าหลวงและถนนเบญจมราชูทิศ”

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการฯ ในการตรวจรับ “โครงการปรับปรุงถนนทางร่วมทางแยกระหว่างถนนท่าหลวงและถนนเบญจมราชูทิศ” โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามที่ บริษัท พี แอนด์ พี ซีวิล จำกัด ผู้รับจ้างโครงการฯ ได้แจ้งส่งมอบงาน ณ บริเวณถนนทางร่วมทางแยกระหว่างถนนท่าหลวงและถนนเบญจมราชูทิศ