ลงพื้นที่ตรวจรับ “โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนจันทคามวิถี”

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.30 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทผู้รับการว่าจ้างให้ดำเนินงาน (บริษัท พี.แอล.ซีเมนต์ จำกัด)
🔷 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนจันทคามวิถี จบ.ถ.000-02 ผิวจราจร กว้าง 6.10 – 11.10 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 0.516 กิโลเมตร พื้นที่น้อยกว่า 4,700.00 ตารางเมตร และก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลายหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,095.00 ตารางเมตร ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตามสัญญาเลขที่ 278/2566 ทำการส่งมอบงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง พร้อมตรวจรับงานจ้าง