ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off “จังหวัดจันท์ปลอดขยะพลาสติก”

นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off “จังหวัดจันท์ปลอดขยะพลาสติก”
โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมงาน ณ โถงแสงจันทร์ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2566 มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินกิจกรรม “จังหวัดจันท์ปลอดขยะพลาสติก” โดยรวบรวมถุงและฟิล์มพลาสติกสะอาด ยืดได้ พร้อมทั้งบีบอัดหรือพับเก็บให้แน่นเพื่อประหยัดพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 (วันปลอดถุงพลาสติกสากล) ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2566 (วันสิ่งแวดล้อมโลก) โดยให้เก็บรวบรวมไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี เพื่อรวบรวมและส่งต่อไปกำจัดตามหลัก BCG Mode!