ร่วมลงพื้นที่โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแผ่นดินทอง 4 ระยะที่ 2 ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ CoST ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อตรวจรับงาน

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น.
          นายเมธวิน ทองคง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมลงพื้นที่โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแผ่นดินทอง 4 ระยะที่ 2 ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ CoST ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อตรวจรับงาน