ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (จันท์เกมส์) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (อัญมณีเกมส์) ครั้งที่ 5

#ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการ
#การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ_ครั้งที่_49_จันท์เกมส์
#การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ_ครั้งที่_39_อัญมณีเกมส์
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.
          นายพยับ สมใจนึก รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (จันท์เกมส์) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (อัญมณีเกมส์) ครั้งที่ 5 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเนินวง (ห้องประชุม 3 ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
ด้วยจังหวัดจันทบุรีได้รับการพิจารณาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (จันท์เกมส์) ระหว่างวันที่ 9 – 20 ธันวาคม 2567 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (อัญมณีเกมส์) ระหว่างวันที่ 15 – 21 มกราคม 2568
เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแเห่งชาติ ครั้งที่ 49 (จันท์เกมส์) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (อัญมณีเกมส์) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดให้มีการประชุมขึ้นในวันนี้

Leave a Comment