รายงานสรุปความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563

img876img877