รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

เรื่องต่อไป

ข้อมูลสถิติการให้บริการชำระภาษีท้องถิ่น 2 ประเภท (สำนักคลัง)

เรื่องก่อนหน้า

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสอบแข่งขัน การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ล่าสุด การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร แผนการพัฒนาบุ ... Read more