10 มิถุนายน 2020

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานติดตามส่วนหน้า บัญชีครุภัณฑ์  1.ย.ด้านการศึกษา 2.ย.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3.ย.ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ

4.ย.ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์  5.ย.ด้านเศรษฐกิจ  6.ย.ด้านการบริหารจัดการ 

1.ย.ด้านการศึกษา 2.ย.ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 3.ย.ด้านการบริหารจัดการ  อุดหนุนเฉพาะกิจ 3. คำนำ 62       

 4. สารบัญ 62 5.  ส่วนที่ 1 บทนำ 62 ทม.จบ.6. ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 62 ทม.จบ. 7. ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ทม.จบ.8. ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะ ทม.จบ.

เรื่องต่อไป

การบริการของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลขยะมูลฝอยกุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลขยะมูลฝอยตุลาคม 2562 ข้อมูลขยะมูลฝอยธันวาคม 2562 ข้อมูลขยะมูลฝอ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานติดตามส่วนหน้า บัญชีครุภัณฑ์  1.ด้านศึกษา ปี 63  2.ย.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปี 63 3.ย.ด้านทรัพยา ... Read more