รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

1.ด้านศึกษา(38-53)

1.ย.ด้านการศึกษา(99)

2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน(54-55)

2.ย.ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์(100)

2.ส่วนที่1 บทนำ(1-5)

3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ(56-58)

3.ย.ด้านการบริหารจัดการ(101-104)

3.ส่วนที่2 การติดตามและประเมินผล(6-7)

4.ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์(59-70)

4.ส่วนที่2 การติดตามและประเมินผล(8-11)

5.ด้านเศรษฐกิจ(71-74)

5.ส่วนที่2 การติดตามและประเมินผล(12-14)

6.ด้านการบริหารจัดการ(75-91)

6.ส่วนที่2 การติดตามและประเมินผล(15-17)

7.ส่วนที่2 การติดตามและประเมินผล(18-21)

7.อุดหนุนหน่วยงานอื่น(94-96)

8.ส่วนที่3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเม (22-32)

9.บัญชีครุภัณฑ์(107-131)

9.ส่วนที่4 สรุปผลการติดตามและประเมินผล(33-34)

โครงการ(137-143)

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน(135)

บัญชีครุภัณฑ์(136)

บัญชีครุภัณฑ์(144-152)

บัญชีสรุปผลการติดตาม(35,36,37,92,93,97,98,105,106,132,133,134)