28 เมษายน 2021

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม2563-มีนาคม 2564)

1.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ

1.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ

2.ย.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปี 64 2.รายงานติดตามส่วนหน้า

3.ย.ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ ปี 64

4.ย.ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ ปี 64 5.ย.ด้านเศรษฐกิจ ปี 64

6.ย.ด้านการบริหารจัดการ ปี 64

7.อุดหนุนหน่วยงานอื่น

8.ย.ด้านการศึกษา

9.ย.ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

10.ย.ด้านการบริหารจัดการ

11.บัญชีครุภัณฑ์

เรื่องต่อไป

สถิติการให้บริการของกองช่างสุขาภิบาล

เรื่องก่อนหน้า

“การประชาสัมพันธ์เชิงรุก” เกี่ยวกับระบบ และขั้นตอนการให้บริการของเทศบาลเมืองจันทบุรี

“การประชาสัมพันธ์เชิงรุก” เกี่ยวกับระบบ และขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองจันทบุรี อย่างทั่ ... Read more