รายงานการสรุปผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการสรุปผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566