รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

O37 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)