รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันนี้ (20 ตุลาคม 2561) เวลา 17.00 น. นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยวันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นการส่วนพระองค์ นำคณะกรรมการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาประวัติศาสตร์ ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หรือ วัดโรมันคาทอลิก เยี่ยมชมตลาดพลอยเมืองจันท์ และชุมชนริมน้ำจันทบูร

CR.จรัล บรรยงคเสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี