รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการชุมชน