รับฟังความคิดเห็นโครงการแปรรูปขยะชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า