21 พฤศจิกายน 2019

ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี2562

เรื่องต่อไป

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ซื้อขายรถบรรทุก(ดีเซล)

เรื่องก่อนหน้า

เทศบาลเมืองจันทบุรี ให้บริการทางการแพทย์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรี เมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ ... Read more