รองนายกฯ ลงพื้นที่ อำนวยการแก่เจ้าหน้าที่ในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล
รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
นำเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ณ บริเวณชุมชนย่อยที่ 5
เพื่อป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของโรค
ที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ🦟