12 พฤษภาคม 2020

รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

นที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายก ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน และคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมาราช (ทุ่งนาเชย) พร้อมทั้งรักษามาตรการควบคุมป้องกันไวรัสโควิด – 19 โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม Social distancing เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของารอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งเทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร บริเวณขอบสระน้ำทุ่งนาเชย
จากนั้น นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ได้มอบดอกจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
เรื่องต่อไป

ติดตามการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

คณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล เเละเจ้าหน้าที่กองช่าง ในเขตเ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

img759 img758