รณรงค์การป้องกันป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ หัวหน้าส่วนการงาน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ปฏิบัติการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา ณ บริเวณชุมชนย่อยที่ 5 เทศบาลเมืองจันทบุรี