ยื่นคำร้องต่ออายุสัญญาเช่าแผงตลาดเทศบาล 1 (ตลาดน้ำพุ) ประจำปี 2562