ยกเลิกแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เฉพาะโครงการขยายเขตประปาชุมชนย่อยที่ 10