ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการยามดูแลรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกจ้างเหมายามพระยืน