21 กันยายน 2021

มาตรการควบคุมระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตลาดพื้นที่ค้าส่ง ค้าปลีก บริเวณตลาดสวนมะม่วง และตลาดโบว์ลิ่ง

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน
Antigen Test kit (ATK)
แก่ กลุ่มผู้ค้า และแรงงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาด ทั้ง 3 ตลาด ได้แก่
🔷 ตลาดสวนมะม่วง ที่อยู่ในความดูแลของวัดสวนมะม่วง เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ที่ลานจอดรถตลาดสวนมะม่วง ในบริเวณวัด
🔷 ตลาดโบว์ลิ่ง เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ที่บริเวณลานจอดรถ ฝั่งตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจันทบุรี
🔷 ตลาดถนน ซอยหมอสลวย ซอยหมอชดช้อย ซอยชมจันทร์ และถนนศรีรองเมือง เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ณ ลานจอดรถศาลาเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน
ร่วมกับ โรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลเมือง (สาขาพระปกเกล้า) และสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี
ประจำตามจุด เพื่อทำการตรวจหาเชื้อ และบัตรคล้องคอ “ผู้ผ่านการตรวจ โควิด – 19” กรณีผลตรวจเป็นลบ
ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี พบผู้ติดเชื้อ เป็นกลุ่มก้อนและมีแนวโน้มแพร่กระจายเป็นวงกว้างในกลุ่มผู้ค้า และกลุ่มแรงงานในตลาดค้าส่ง/ตลาดค้าปลีก ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะตลาดสวนมะม่วง และตลาดโบว์ลิ่ง โดยยังไม่สามารถควบคุมโรคได้ ประกอบกับมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายไปสู่ตลาดและชุมชน/หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพื่อสกัดและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างเร่งด่วน โดยมีนโยบายเดินหน้าในการตรวจสวอปหาเชื้อแบบ Antigen Test kit (ATK)
** #โดยเน้นย้ำ ให้ผู้ค้า และแรงงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดดังกล่าวทุกคน ต้องผ่านการตรวจและมีบัตรคล้องคอ หากผู้ใดไม่ผ่านการตรวจ และไม่มีบัตรดังกล่าว จะมีการตักเตือน และให้ยุติการค้า – ขาย หรือทำงานในตลาดนั้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

เรื่องก่อนหน้า

นายกเมืองจันท์ตรวจเยี่ยมตลาดพลอย จัดระเบียบมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

#นายกเมืองจันท์ตรวจเยี่ยมตลาดพลอย #จัดระเบียบมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด #มาตรการตามกฎหมายว่า ... Read more