มอบาหารข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ อสม เทศบาลเมืองจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี นำโดยนางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๘๒ ชุด ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อแทนคำขอบคุณที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เป็นแกนนำในด้านต่าง ๆ และช่วยเหลืองานในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙