พัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส จังหวัดจันทบุ

คณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาโดยเน้นการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลอง
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส จังหวัดจันทบุรี สำรวจและแก้ปัญหาโดยเน้นการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองในพื้นที่ ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ และดำเนินงานพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำตามแผนงาน
.
โดยสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองท่าช้าง อบต.ท่าช้าง สำนักงานจังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี และกรมเจ้าท่า ได้ลงพื้นที่ คลองน้ำใส ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าช้าง ตำบลตลาด ตำบลวัดใหม่ ตำบลบางกะจะ และอำเภอเมืองจันทบุรี เป็นแหล่งน้ำที่จะดำเนินการฟื้นฟู เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัด
.
ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองจันทบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบสภาพพื้นที่ปัจจุบันของคลองน้ำใส