กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา

 

♦  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนฯ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549

พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง [ฉบับที่ 3]

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญิตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ฉบับที่ 2 ] พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง [ฉบับที่ 2 ] พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ้น พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

♦ ระเบียบอื่น

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

 

ระเบียบมท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปทพ พ.ศ. 2552

ระเบียบมท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

ระเบียบมท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

ระเบียบมท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

ระเบียบมท. ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ. 2553

ระเบียบมท. ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

ระเบียบมท. ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

ระเบียบมท. ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

ระเบียบมท. ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548