พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496

ท่านคิดว่าเทศบาลเมืองจันทบุรีควรเน้นแก้ปัญหาทางด้านใด