พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496

พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496

 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ท่านคิดว่าเทศบาลเมืองจันทบุรีควรเน้นแก้ปัญหาทางด้านใด