ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายก รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์ประสานการจัดการความรู้ประชาคมอาเซี่ยน อาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองจันทบุรี