ผู้รับจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ