26 กุมภาพันธ์ 2020

ผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เเละเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานปรับปรุงผิวจราจรบริเวณ ซอยหมอสรวยและพื้นที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

ประกาศ จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

ครุภัณฑ์จำหน่าย1-50 ครุภัณฑ์จำหน่าย51-100 ครุภัณฑ์จำหน่าย101-138

เรื่องก่อนหน้า

ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองจันทบุรี ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ ส ... Read more