ผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เเละเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานปรับปรุงผิวจราจรบริเวณ ซอยหมอสรวยและพื้นที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี