29 ตุลาคม 2020

ผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการทำงานทุกด้านของเทศบาล

วันายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายยุคล พิสมยรมย์ เลขานุการนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามการทำงานกองช่างสุขาภิบาล ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ณ บริเวณชุมชนย่อยที่ 12 การแก้ไขปัญหาชาวบ้าน การพ่นหมอกควันกำจัดยุง การปรับภูมิทัศน์ การตกแต่งบ้านเมืองให้สวยงาม การขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อให้เทศบาลเมืองจันทบุรี สวยงาม บ้านเมืองสะอาด ท่อระบายน้ำไม่อุดตัน สุขภาพประชาชนดีไร้โรคภัย

เรื่องต่อไป

ผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายยุคล พิสมยรมย์ นางรัชนี รักศิลป์ เลขา ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

การประชุมประจำเดือนตุลาคม ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้ว ... Read more