15 กันยายน 2021

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่องต่อไป

ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี

#ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายกิจฐ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ