ประวัติและตราสัญลักษณ์

ประวัติดวงตราเทศบาล
     ดวงตราเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นรูปกระต่ายอยู่กลางดวงจันทร์โดยเราถือกันว่า ดวงจันทร์เป็นสิ่งที่
ให้ความสว่างความสุข ความสบายแก่เรา ส่วนกระต่ายนั้นถ้าเรามองดวงจันทร์ให้ดี จะแลเห็นเป็นรูปคล้าย
กระต่ายอยู่ในดวงจันทร์ ด้วยเหตุนี้ดวงตราของเทศบาลเมืองจันทบุรี จึงมีกระต่ายอยู่ในดวงจันทร์
ประวัติเทศบาลเมืองจันทบุรี
    ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองจันทบุรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2478
มีเนื้อที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร มีบ้าน จำนวน 5,272 หลัง มีหลวงประพนธ์ นฤวุฒิเป็นนายกเทศมนตรี
คนแรกและขุนบูรพาภิผล ม.ล.เสริมสิงห์ปราโมทย์ นายเซีย เฮงสมเกียรติ เป็นเทศมนตรี
เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการเทศบาล และทำนุบำรุงท้องถิ่นคณะผู้บริหารเทศบาล ได้เล็งเห็น
ความสำคัญในรูปการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในระบบเทศบาลให้มีความเป็นประชาธิปไตย
มากที่สุด ในระบบเทศบาลให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด จึงได้ดำเนินการขอขยายเทศบาล
ออกไปอีก 7.75 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันเทศบาลเมืองจันทบุรีจึงมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 10.25 ตารางกิโลเมตร
รัฐบาลได้ตราพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่
6 กันยายน 2527 ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 1 เล่ม 101 ตอนที่ 120 ปัจจุบันมีนางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล เป็นนายกเทศมนตรี มีนายวรวิทย์  พูลสวัสดิ์ นางตุลา
อุนพงศ์ถาวร เป็นรองนายกเทศมนตรี  นายยงยุทธ สุขสวัสดิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายมนูย รัตนสัจธรรม เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี

สภาพทั่วไปของเทศบาล

ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลเมืองจันทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 39 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีพื้นที่
ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล คือ ตำบลตลาดและตำบลวัดใหม่ทั้งหมด ตำบลท่าช้าง (หมู่ที่ 8)
ตำบลบางกะจะ (หมู่ที่ 10 และ 12) พื้นที่ทั้งหมด 10.25 ตารางกิโลเมตร โดยนำตำบลท่าช้างและตำบลบางกะจะยุบรวมเป็นตำบลตลาดและวัดใหม่

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีนั้น มีลักษณะเป็นเนินและที่ราบลุ่มมีแม่น้ำจันทบุรีและลำคลอง
ไหลผ่านคลอดปี พื้นที่ที่เป็นเนินจะมีเพียงเล็กน้อยประมาณ 1 ใน 10 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการสำนักงานและโรงเรียนส่วนใหญ่พื้นที่ราบ ลุ่มนั้นจะเป็นที่อยู่อาศัย
ทำการค้า ตลาดโรงมหรสพ ธนาคาร และสถานเริงรมย์ต่าง ๆ ซึ่งจัดเป็นย่านการค้าที่มีชุมชน
หนาแน่น นอกจากนั้นเป็นสวนสาธารณะและอ่างเก็บน้ำ ส่วนพื้นที่ที่เทศบาลขยายใหม่นั้น
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สาธารณะ ชุมชนที่อยู่อาศัย

ลักษณะภูมิอากาศ

เทศบาลเมืองจันทบุรี อยู่ในเขตจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทย
มีพื้นที่อยู่ติดอ่าวไทย ฝั่งตะวันออกมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ฤดูร้อน
อากาศไม่ร้อนมาก ฤดูหนาวไม่หนาวมากนัก จึงนับได้ว่าเป็นจังหวัดและเทศบาลที่เหมาสมะแล
ะเอื้ออำนวยประโยชน์แก่ การประกอบอาชีพแห่งหนึ่ง

การคมนาคมทางบก

โดยรถยนต์ เส้นทางคมนาคมดังนี้

กรุงเทพ – จันทบุรี จะมีรถยนต์โดยสารของสถานีขนส่ง(บ.ข.ส.) รถทัวร์เอกชน

จันทบุรี-นครราชสีมา โดยรถยนต์โดยสารของสถานีขนส่ง(บ.ข.ส.)

จันทบุรี – สระแก้ว โดยรถ บ.ข.ส. และเอกชน

จันทบุรี – ตราด โดยรถ บ.ข.ส.

จันทบุรี – ระยอง โดยรถ บ.ข.ส.

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย : เทศบาลเมืองจันทบุรี All Right Reserved.