ประชุมโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานการประชุม โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ประชุมร่วมกับ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานร่วมกำจัดมูลฝอย เข้าร่วมประชุม ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(ชั้นบน)
.
ด้วยเทศบาลเมืองจันทบุรี ได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยวิธีจ้างเหมาเอกชนให้ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ในระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้ดำเนินการจัดหาฝ่ายเอกชนมาดำเนินการบริหารจัดการมูลฝอย ตามขั้นตอนและระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
.
ในการนี้เพื่อให้การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกัน จัดทำบริการสาธารณะกำจัดมูลฝอยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สัมฤทธิ์ผลตรงตามวัตถุประสงค์ และเพื่อทำความเข้าใจกับบันทึกข้อตกลงร่วมนำขยะมูลฝอยมากำจัดกับเทศบาลเมืองจันทบุรี
.
ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยวิธีจ้างเหมาเอกชนให้ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ในระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี