25 สิงหาคม 2021

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อกำหนด TOR โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อกำหนด (TOR) ✍️
และร่างสัญญาเช่าที่ดินและเครื่องจักรอุปกรณ์ 🚜
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี
โดยวิธีจ้างเหมาเอกชนให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยแบบฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill ) ครั้งที่ 4/2564
.
โดยมีรองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ
ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี
เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เรื่องก่อนหน้า

สวอปเชิงรุก ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้

#สวอปเชิงรุก #ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร ... Read more