ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลเมืองจันทบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนงาน และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมร่วมกับประธาน และคณะอสม. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง)
เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและเพิ่มพูนความรู้ให้กับ อสม. ในด้านต่าง ๆ อาทิ
🔹นโยบายการปฏิบัติงานสาธารณสุขภาคประชาชน ที่ต้องการติดอาวุธให้กับ อสม. เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พร้อมขอบคุณคณะ อสม. ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละตลอดช่วงของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19
🔹แจ้งข่าวสารด้านสาธารณสุข โดยงานสุขภาพภาคประชาชน สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองจันทบุรี
🔹งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเผยการขอเข้าใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาเผยแพร่ให้ อสม.ทราบ