ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี วันที่ 1 มีนาคม 2562

วันที่ 1 มีนาคม 2562

เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562            ครั้งที่ 2/2562

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562            ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี โดยมีนายสมชัย ธรรมพัฒน์พงศ์ ประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุม ว่าที่เรือตรี สมชาย วังศิริไพศาล เป็นเลขานุการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร             นำโดยนายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี         นายวรวิทย์  พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล      ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

การประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระทั้งสิ้น 5 วาระ โดยในระเบียบวาระที่ 1 และ 2 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยนายอนันต์ สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลได้แก้ไขการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 จาก 1 สมัย แก้ไขเป็น 2 สมัย และการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี เมื่อครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562      ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักการศึกษา) เพื่อสำหรับจ่ายเป็นประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             และประเภทเงินเดือนพนักงาน

          ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขอรับความเห็นชอบสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอให้สภาเทศบาลเสนอชื่อกรรมการ จำนวน 1 คน และใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอรายชื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2      ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 (สำนักการศึกษา) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายวิญญู  เหลาหะพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทุกระเบียบวาระ ที่ประชุมเห็นชอบถือเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ สมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอความคิดเห็น และข้อชี้แนะในเรื่องต่าง ๆ และสอบถามการออกอากาศการประชุมสภาผ่านเสียงไร้สายเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลร่วมรับฟัง ซึ่งเทศบาล ฯ ได้ถ่ายทอดเสียงการประชุมดังกล่าวด้วย การปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะบริเวณหน้าโรงพยาบาลพระปกเกล้าและลานกีฬาคนรักจันท์ การนำเสนอปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่ให้มีสถานที่ออกกำลังกายมากขึ้น โดยในที่ประชุมจะต้องพิจารณาเสนอนำเข้าระเบียบวาระเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณานำเข้าแผนเสนอสภาตามลำดับต่อไป และการชี้แจงสถานการณ์คลังเงินสะสมของเทศบาล ซึ่งในที่ประชุมรับทราบข้อเสนอแนะพร้อมนำไปปรับแก้ไข เพื่อสาธารณะประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีต่อไป

         

 

อังสุมาลิน  กลิ่นระรื่น  พิมพ์ / ธานินทร์ มนัทยา ภาพ / ปวิชญา  บุญรินทร์ ผู้ตรวจ