ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

#ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี 📖 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายพรชัย ลี้ประกอบบุญ ประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุม นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาฯ คณะผู้บริหารนำโดยนายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายพยับ สมใจนึก นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล นายสมชัย ธรรมพัฒน์พงศ์ รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกฯ เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและสถานธนานุบาล เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี
การประชุมสภาครั้งนี้ ประกอบด้วย 4 ระเบียบวาระ โดย #ระเบียบวาระที่1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ #ระเบียบวาระที่2 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 #ระเบียบวาระที่3 เรื่องพิจารณา 3.1 ญัตติขอความเห็นชอบโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี โดยวิธีจ้างเหมาเอกชนให้ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่ประชุมเห็นชอบถือเป็นเอกฉันท์ #ระเบียบวาระที่4 เรื่อง อื่น ๆ ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีได้กล่าวชื่นชมเรื่องความพร้อมด้านศักยภาพของพื้นที่การรับรองการจัดงานกิจกรรม “สบายใจ สไตล์จันท์”
อีกทั้งยังสนับสนุนในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองจันท์ให้ฟื้นคืนอีกครั้ง