30 มิถุนายน 2021

ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายพรชัย ลี้ประกอบบุญ ประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุม นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาฯ คณะผู้บริหารนำโดย นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายพยับ สมใจนึก นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล นายสมชัย ธรรมพัฒน์พงศ์ รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และผู้จัดการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองจันทบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี
การประชุมสภาครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 ระเบียบวาระ โดยระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรี เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ จำนวน 7 เรื่อง ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
– ญัตติการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยที่ประชุมคัดเลือกนายพรชัย ลี้ประกอบบุญ และนางสาวณัฐรดา อธิคุณาสิน เป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรี
– ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ จำนวน 19,500 บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
– ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยที่ประชุมคัดเลือก นายสิทธิชัย โอวาททัศนีย์ นายศุภวิชญ์ ขุขันถิ่น และนายวีรยุทธ ลิ้มสวัสดิ์ เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี
– ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยที่ประชุมคัดเลือกนางสาวกุสุมาลย์ ตรีจันทร์ทอง นางสาวปนิดา โค้วสุวรรณ และนายแสงอรุณ เพียรมงคล เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี
– ญัตติขอรับความเห็นชอบสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นตัวแทนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จำนวน 1 คน และโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 จำนวน 1 คน (สำนักการศึกษา) โดยที่ประชุมคัดเลือกนายชัยสิทธิ์ เจียมสกุล เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 และนายทวีโชค โปธนารัตน์ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2
– ญัตติขอรับความเห็นชอบสรรหาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้งที่เป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี เลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง จำนวน 2 คน โดยที่ประชุมคัดเลือกนายธนาพล โชคบัณฑิต และนางสายพิน ทองลา เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง (สำนักการศึกษา) ทุกระเบียบวาระ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 5 ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี เสนอการพัฒนาเมืองจันทบุรี ในด้าน ต่าง ๆ เช่น เรื่องการสร้างทางม้าลาย การทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรให้ชัดเจน การปรับขนาดเกาะกลางถนนบริเวณสี่แยกที่ดินให้เล็กลง เพื่อให้ทางสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น การเพิ่มจุดบริการน้ำในบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) การตรวจสอบระดับน้ำในทะเลสาบทุ่งนาเชย การปรับทางต่างระดับบริเวณฟุตบาททางเท้า รอบนอกสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) โดยคณะผู้บริหาร ได้ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ทุกปัญหาที่นำเสนอต่อสภา คณะผู้บริหารพร้อมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน และนำพาเทศบาลเมืองจันทบุรี ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
เรื่องต่อไป

นายกฯ เป็นประธานการประชุมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

นายกฯ ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนบุคลากร ที่จัดระบบและระเบียบตามมาตรการป้องกันโรค

#ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี #การผ่อนคลายให้มีดำเนินกิจกรรมบางประเภท #กำหนดผ่อนคลายให้เปิดตลาดพล ... Read more