14 มิถุนายน 2021

ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2564

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายพรชัย ลี้ประกอบบุญ ประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุม นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการ และมีคณะผู้บริหาร นำโดยนายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายพยับ สมใจนึก นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล นายสมชัย ธรรมพัฒน์พงศ์ รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการสำนัก/กอง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี
การประชุมสภาในครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลฯ โดยนายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจ ในการเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่ด้านการบริหารงาน และด้านนิติบัญญัติของเทศบาลฯ ในห้วงระยะเวลา 4 ปีต่อจากนี้ไป เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ ซึ่งได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยนายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี จึงกำหนดนโยบายในการบริหารงาน และพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาชน มากำหนดนโยบายการบริหารงาน และพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ นโยบายด้านการบริหาร นโยบายด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว นโยบายด้านสาธารณูปโภค นโยบายด้านการศึกษาและกีฬา นโยบายด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม และนโยบายด้านสวัสดิการและสังคม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยั่งยืนต่อไป จากนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ที่ประชุมมีมติให้ ว่าที่เรือตรีสมชาย วังศิริไพศาล นายธนาพล โชคบัณฑิต และนายอรรถพล เจริญผล เป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล เพื่อทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม
ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี เสนอการพัฒนาเมืองจันทบุรี ในด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องการลอกท่อระบายน้ำหน้าร้านจำหน่ายสินค้าในศูนย์การค้าเจพีไรวา การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนัก น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล และเร่งสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำป้องกันเหตุอุทกภัย การตัดกิ่งไม้ระสายไฟ และการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน และนำพาเทศบาลเมืองจันทบุรี ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
เรื่องต่อไป

ประชุมมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานมอบอ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิมพ์ไวนิล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพิมพ์ไวนิล