ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองจันทบุรี ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชั้นล่าง โดยมีนายสมชัย ธรรมพัฒน์พงศ์ ประธานสภาเทศบาลเปิดการประชุม ว่าที่เรือตรี สมชาย วังศิริไพศาล เป็นเลขานุการ และมีคณะผู้บริหาร นำโดยนางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายก สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

เรื่องต่อไป

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศยูนิแอร์

img815

เรื่องก่อนหน้า

วางมาตรการป้องกันโควิด - 19 ของตลาดพลอยเมืองจันท์

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะทำงานควบ ... Read more