26 กุมภาพันธ์ 2020

ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองจันทบุรี ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี มีนายสมชัย ธรรมพัฒน์พงศ์ ประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุม ว่าที่เรือตรี สมชาย วังศิริไพศาล เป็นเลขานุการ โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยนางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

เรื่องต่อไป

ผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เเละเจ้าหน้าที่กอ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประชุมกรรมการชุมชน ทั้ง 16 ชุมชน

วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็น ... Read more