26 กุมภาพันธ์ 2019

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี โดยมีนายสมชัย ธรรมพัฒน์พงศ์ ประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุม ว่าที่เรือตรี สมชาย วังศิริไพศาล เป็นเลขานุการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำโดยนายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง