ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี โดยมีนายสมชัย ธรรมพัฒน์พงศ์ ประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุม ว่าที่เรือตรี สมชาย วังศิริไพศาล เป็นเลขานุการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำโดยนายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง