ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองจันทบุรี ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี โดยมีนายสมชัย ธรรมพัฒน์พงศ์ ประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุม ว่าที่เรือตรี สมชาย วังศิริไพศาล เป็นเลขานุการ โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยนางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
การประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระทั้งสิ้น 11 วาระ โดยในระเบียบวาระที่ 1 และ 2 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี เมื่อครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรี เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่แก้ไข ครั้งที่ 2/2562
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี อาคาร 2 จำนวน 5,400,000 บาท (งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล)
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 1,200,000 บาท (งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล)
ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 64,500 บาท (งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล)
ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,449,000 บาท (สำนักการศึกษา)
ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อสำหรับจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,500,000 บาท (กองช่างสุขาภิบาล)
ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 ชุด รวม 1 รายการ เป็นเงิน 490,000 บาท(กองช่าง)
ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองจันทบุรี โครงการปรับปรุงถนนแผ่นดินทอง 4 จำนวน 12,183,000 บาท (กองช่าง)
โดยทุกระเบียบวาระที่ประชุมเห็นชอบทุกวาระ ยกเว้นระเบียบวาระที่ 10 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองจันทบุรี โครงการปรับปรุงถนนแผ่นดินทอง 4 จำนวน 12,183,000 บาท มติในที่ประชุม เห็นชอบ 3 เสียง ไม่เห็นชอบ 11 เสียง
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ สมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอความคิดเห็น และเสนอแนะในเรื่องให้เทศบาล ฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบสายไฟ สายเคเบิ้ลต่าง ๆ รอบทะเลสาบทุ่งนาเชย การทิ้งวัสดุต่าง ๆ ในพื้นที่ส่วนบุคคล การติดตั้งกระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน ซึ่งในที่ประชุมรับทราบข้อเสนอแนะพร้อมนำไปปรับแก้ไข เพื่อสาธารณะประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีต่อไป