26 กันยายน 2019

ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองจันทบุรี ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี โดยมีนายสมชัย ธรรมพัฒน์พงศ์ ประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุม ว่าที่เรือตรี สมชาย วังศิริไพศาล เป็นเลขานุการ โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยนางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
การประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระทั้งสิ้น 11 วาระ โดยในระเบียบวาระที่ 1 และ 2 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี เมื่อครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรี เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่แก้ไข ครั้งที่ 2/2562
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี อาคาร 2 จำนวน 5,400,000 บาท (งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล)
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 1,200,000 บาท (งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล)
ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 64,500 บาท (งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล)
ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,449,000 บาท (สำนักการศึกษา)
ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อสำหรับจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,500,000 บาท (กองช่างสุขาภิบาล)
ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 ชุด รวม 1 รายการ เป็นเงิน 490,000 บาท(กองช่าง)
ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองจันทบุรี โครงการปรับปรุงถนนแผ่นดินทอง 4 จำนวน 12,183,000 บาท (กองช่าง)
โดยทุกระเบียบวาระที่ประชุมเห็นชอบทุกวาระ ยกเว้นระเบียบวาระที่ 10 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองจันทบุรี โครงการปรับปรุงถนนแผ่นดินทอง 4 จำนวน 12,183,000 บาท มติในที่ประชุม เห็นชอบ 3 เสียง ไม่เห็นชอบ 11 เสียง
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ สมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอความคิดเห็น และเสนอแนะในเรื่องให้เทศบาล ฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบสายไฟ สายเคเบิ้ลต่าง ๆ รอบทะเลสาบทุ่งนาเชย การทิ้งวัสดุต่าง ๆ ในพื้นที่ส่วนบุคคล การติดตั้งกระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน ซึ่งในที่ประชุมรับทราบข้อเสนอแนะพร้อมนำไปปรับแก้ไข เพื่อสาธารณะประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีต่อไป

 

เรื่องต่อไป

เทศบาลเมืองจันทบุรี ได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี รับเกียรติบัต ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมงาน "kick off การ ... Read more