ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองจันทบุรี (ศปก.ทม.จบ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองจันทบุรี (ศปก.ทม.จบ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมีนายชวน ฉิมกล่อม รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี จากการประชุมมอบส่งผู้หมายให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณรับผิดชอบเน้นมาตรการให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถาน กองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบสนับนุนการจัดส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามชุมชน ตลาด และแหล่งชุมชนหนาแน่น ทั้งนี้เพื่อยับยั้งการระบาดของโรคโคโรน่า 2019